***MINIMUM ORDER AMOUNT TO SHIP IS $14.99 & UP***

Simple120 RazKi

Simple120 RazKi

Regular price $26.99 $24.99 Sale

RazKi Flavor Profile

RazKi 120ML E-Juice is a raspberry kiwi flavor.

Simple120 Line VG/PG Ratio

VG 70% / PG 30%