Biggie - Elegant Fuzz

Biggie - Elegant Fuzz

Regular price $29.99 $24.99 Sale

Biggie - Elegant Fuzz Flavor Profile

Biggie - Elegant Fuzz 100ml E-Liquid is a delightful peach gummy ring.

VG/PG Ratio

VG 70% / PG 30%