Free shipping on orders over $69 // $99 for Newfoundland & Labrador, PEI, Nunavut // Prices in CDN dollars!

Simple120 RazKi

Simple120 RazKi

Regular price $44.99 $24.99 Sale

RazKi Flavor Profile

RazKi 120ML E-Juice is a raspberry kiwi flavor.

Simple120 Line VG/PG Ratio

VG 70% / PG 30%